MOVIES

 

CYTONOTE REVOLUTION

30 MARCH 2018

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=9anQmZwtL7E[/embedyt]

SCRATCH ASSAY

2 AUGUST 2017

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=F4-YFK0gHZs[/embedyt]

STEM CELL PROLIFERATION

2 NOVEMBER 2015

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Pe_y3jNFrHo[/embedyt]

CELL TUBE FORMATION

2 NOVEMBER 2015

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=tYDF1i1lRJU[/embedyt]

CELL TRACKING

14 SEPTEMBER 2015

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DhnXHECAEyU[/embedyt]